Casa Phone

Address: Sfeir-main road-msalam-mahdi blg

Phone: 05464668

Mobile: 03090906

Delivery: NO


Haitham Taleb

Address: Chiah-Sfeir-Near Al Houshani shop-Sammour bldg

Phone: 70878583

Mobile: 70878583

Delivery: NO


OFFICE ZONE

Address: SFIER AL RAYEH

Phone: 01-549791

Mobile: 70040699

Delivery: NO


TAREK DEEB

Address: SFEIR Near BLF Mar Elias Str Deeb Bldg GF

Phone: 03919981

Mobile: 03919981

Delivery: NO